KERN & SOHN

Cân phân tích ABT 120-4NM

Cân phân tích

Chuẩn nội, 4 số lẻ, 120g...

ABT 120-4NM
Cân phân tích

Chuẩn nội, 4 số lẻ, 120g...

ABT 120-4NM
Cân phân tích ABS 220-4N

Cân phân tích

- Chuẩn cân ngoại, 220g...

ABS 220-4N
Cân phân tích

- Chuẩn cân ngoại, 220g...

ABS 220-4N
Cân phân tíchABJ 220 - 4NM

Cân phân tích

Cân phân tích chuẩn nội 4 số lẻ, 2...

ABJ 220 - 4NM
Cân phân tích

Cân phân tích chuẩn nội 4 số lẻ, 2...

ABJ 220 - 4NM
Cân phân tíchABT 100-5NM

Cân phân tích

Chuẩn nội, 5 số lẻ, 101g...

ABT 100-5NM
Cân phân tích

Chuẩn nội, 5 số lẻ, 101g...

ABT 100-5NM
Cân sấy ẩmDAB 100-3

Cân sấy ẩm

Cân sấy ẩm 100g...

DAB 100-3
Cân sấy ẩm

Cân sấy ẩm 100g...

DAB 100-3
Cân sấy ẩmDBS 60-3

Cân sấy ẩm

Cân sấy ẩm 60g...

DBS 60-3
Cân sấy ẩm

Cân sấy ẩm 60g...

DBS 60-3
Cân sấy ẩmDLB 160-3A

Cân sấy ẩm

Cân sấy ẩm 160g...

DLB 160-3A
Cân sấy ẩm

Cân sấy ẩm 160g...

DLB 160-3A
Cân sấy ẩmMLS 50-3D

Cân sấy ẩm

Cân sấy ẩm 50g...

MLS 50-3D
Cân sấy ẩm

Cân sấy ẩm 50g...

MLS 50-3D
Cân điện tử440-21A

Cân điện tử

Cân điện tử 3 số lẻ, 60g...

440-21A
Cân điện tử

Cân điện tử 3 số lẻ, 60g...

440-21A