Shimadzu – Nhật Bản

Máy quang phổUV 2700

Máy quang phổ

Khoảng đo: 185 - 900 nm, ±0.1 nm...

UV 2700
Máy quang phổ

Khoảng đo: 185 - 900 nm, ±0.1 nm...

UV 2700