KRUSS – ĐỨC

Kính hiển viMBL2000

Kính hiển vi

Độ phóng đại 1000 X, halogen 6V/20W...

MBL2000
Kính hiển vi

Độ phóng đại 1000 X, halogen 6V/20W...

MBL2000