Htek – TQ

Máy quang phổ huỳnh quang tia X EDX280D

Máy quang phổ huỳnh quang tia X

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công n...

EDX280D
Máy quang phổ huỳnh quang tia X

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công n...

EDX280D
Máy quang phổ huỳnh quang tia XEDX 9000 E

Máy quang phổ huỳnh quang tia X

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công ngh...

EDX 9000 E
Máy quang phổ huỳnh quang tia X

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công ngh...

EDX 9000 E
Máy quang phổ huỳnh quang tia X 6000E

Máy quang phổ huỳnh quang tia X

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công ngh...

6000E
Máy quang phổ huỳnh quang tia X

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công ngh...

6000E
máy quan phổ huỳnh quang tia XEDX 6000

máy quan phổ huỳnh quang tia X

Htek...

EDX 6000
máy quan phổ huỳnh quang tia X

Htek...

EDX 6000
Máy quang phổ huỳnh quang tia X EDX 8000

Máy quang phổ huỳnh quang tia X

Htek ...

EDX 8000
Máy quang phổ huỳnh quang tia X

Htek ...

EDX 8000