Htek – TQ

Máy quang phổ EDX280D

Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công n...

EDX280D
Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công n...

EDX280D
Máy quang phổ EDX 9000 E

Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công ngh...

EDX 9000 E
Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công ngh...

EDX 9000 E
Máy quang phổ6000E

Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công ngh...

6000E
Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công ngh...

6000E
máy quang phổ EDX 6000

máy quang phổ

Htek...

EDX 6000
máy quang phổ

Htek...

EDX 6000
Máy quang phổ EDX 8000

Máy quang phổ

Htek ...

EDX 8000
Máy quang phổ

Htek ...

EDX 8000