Heidolph – Đức

Máy khuấy từ  gia nhiệtMR Hei – Standard

Máy khuấy từ gia nhiệt

Tốc độ khuấy: 100 – 1400 rpm...

MR Hei – Standard
Máy khuấy từ gia nhiệt

Tốc độ khuấy: 100 – 1400 rpm...

MR Hei – Standard
Máy khuấy từ gia nhiệt MR Hei – Tec

Máy khuấy từ gia nhiệt

Tốc độ khuấy: 100 – 1400 rpm...

MR Hei – Tec
Máy khuấy từ gia nhiệt

Tốc độ khuấy: 100 – 1400 rpm...

MR Hei – Tec