Tủ cấy vi sinh

Tủ Cấy Vi Sinh BC – 01B

Tủ Cấy Vi Sinh

...

BC – 01B
Tủ Cấy Vi Sinh

...

BC – 01B
Tủ Cấy Vi Sinh CLB-202D-04

Tủ Cấy Vi Sinh

Tủ Cấy Vi Sinh Thổi Ngang ...

CLB-202D-04
Tủ Cấy Vi Sinh

Tủ Cấy Vi Sinh Thổi Ngang ...

CLB-202D-04
Tủ Cấy Vi Sinh  CLB-201-03

Tủ Cấy Vi Sinh

Thổi Đứng ...

CLB-201-03
Tủ Cấy Vi Sinh

Thổi Đứng ...

CLB-201-03