Máy đo độ mặn

Máy đo độ mặn cầm tay điện tử hiện số CD 104

Máy đo độ mặn cầm tay điện tử hiện số

đo mặn ao nôi trồng thủy sản...

CD 104
Máy đo độ mặn cầm tay điện tử hiện số

đo mặn ao nôi trồng thủy sản...

CD 104