Kính hiển vi

Kính hiển viMT5210H

Kính hiển vi

...

MT5210H
Kính hiển vi

...

MT5210H
Kính hiển viMT4200L

Kính hiển vi

...

MT4200L
Kính hiển vi

...

MT4200L
Kính hiển viLB – 203

Kính hiển vi

Kính hiển vi sinh học ba chiều với h...

LB – 203
Kính hiển vi

Kính hiển vi sinh học ba chiều với h...

LB – 203
Kính hiển viLB–200

Kính hiển vi

Kính hiển vi 2 mắt...

LB–200
Kính hiển vi

Kính hiển vi 2 mắt...

LB–200
Kính hiển viMBL2000

Kính hiển vi

Độ phóng đại: 1000 X, halogen 6V/20W...

MBL2000
Kính hiển vi

Độ phóng đại: 1000 X, halogen 6V/20W...

MBL2000
Kính hiển vi MBL3000-T-PL

Kính hiển vi

Kính hiển vi ba mắt...

MBL3000-T-PL
Kính hiển vi

Kính hiển vi ba mắt...

MBL3000-T-PL